• ผศ.ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง
 • อาจารย์ (หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์)
 • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  1. การพ่นเคลือบด้วยความร้อน
  2. การสึกหรอและวัสดุต้านการสึกหรอ
  3. การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโน
  4. กระบวนการทางไมโครเวฟ
  5. สมบัติทางแสงของวัสดุ
 • ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี
 • อาจารย์
 • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  1. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
  2. เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์ ได้แก่ การผลิตวัสดุพรุนด้วยระบบการผลิตแบบชุดและระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง
  3. วัสดุประกอบทางพอลิเมอร์ ได้แก่ วัสดุประกอบนาโน
  4. วัสดุประกอบประเภทพอลิเมอร์ชีววัสดุ ได้แก่ ฟิล์มต้านเชื้อและย่อยสลายทางชีวภาพ
 • ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ
 • อาจารย์
 • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  1. วัสดุไดอิเล็กทริก มัลติเฟอร์โรอิก เพียโซอิเล็กทริกและเฟอร์โรอิเล็กทริก(Dielectric, Multiferroic, Piezoelectric and Ferroelectric materials)
  2. ระบบเฝ้าตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์(Data Acquisitions)
  3. อิเล็กทรอนิกส์(Electronics)
  4. การประยุกต์ใช้งานแสงเลเซอร์(Laser Applications)
 • ดร. เริงฤทัย ศิริรักษ์
 • อาจารย์
 • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  1. เคมีเชิงฟิสิกส์
  2. การพ่นเคลือบด้วยความร้อน
  3. การสึกหรอของพื้นผิว
  4. การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
  5. การผลิตวัสดุทดแทนไม้จากเศษเหลือใช้ทางการเกษตร
 • นายมนัส ใจมะสิทธิ์
 • อาจารย์
 • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  1. โลหะวิทยา
  2. เทคโนโลยีกระบวนการผลิต กระบวนการเคลือบผิว
  3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
  4. วัสดุพรุน