โครงการศึกษาดูงาน การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
 • วันที่ 21-25 มิถุนายน 2560
 • ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการตัดสินครัวตานงานแปดเป็ง
 • 10 พฤษภาคม 2560 จังหวัดพะเยา
โครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • 7-8 มิถุนายน 2560
 • คณะวิทยาศาสตร์
อบรม และ เข้าร่วมการประชุม Cooperative Education,WACE 2017
 • 5-8 มิถุนายน 2560 จ.เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่9
 • วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ" UP TalentMobillty Day 2017 " และ " NIA's Road Show to Regional Science Park "
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ลงพื้นที่ให้ความรู้ " กลุ่มเย็บปักถักร้อย "
 • 25 มีนาคม 2560
 • อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
การเรียนการสอนในรายวิชา ISO 9000
 • นิสิตนำเสนองาน
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การจัดการการเรียนการสอน ISO 9000,ISO 1400
 • ชั้นปีที่ 4
ค่ายอาสาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
 • (ครั้งที่ 2) ณ โรงเรียนบ้านสา
 • อำเภอภูซาง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมบัณฑิตพบสาขาวิชา 2558
 • 10 กุมภาพันธ์ 60
 • ห้องSC4310 คณะวิทยาศาสตร์
แสดงความยินดีกับบัณฑิต 2558
 • 15 กุมภาพันธ์ 60
 • คณะวิทยาศาสตร์
ค่ายอาสาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
 • (ครั้งที่ 1) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น
 • อำเภอเชียงคำ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
 • ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม
 • อำเภอจุน จังหวัดพะเยา วันที่ 19 มกราคม 2556
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
 • กิจกรรมส่วนของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554
 • กิจกรรมส่วนของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา