สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวัสดุ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ เพื่อสร้างความเข็มแข็งและได้เปรียบในการแข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง อีกทั้งยังมีความสำคัญ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ และกำหนดคุณภาพชีวิตในอนาคต ทั้งในระดับบุคคล ระดับประเทศ และระดับโลก ดังนั้นการพัฒนาและสร้างบุคลากรเพื่อให้มีความรู้และทักษะทางด้านวัสดุศาสตร์ จึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นความจำเป็นเร่งด่วน
Susan Smith's avatar

     วัสดุศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติกระบวนการการผลิต และสมรถนะของวัสดุ ซึ่งแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กัน

แขนงวิชาพื้นฐานของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ประกอบด้วย
 • โลหะ(Metallurgy)
 • พอลิเมอร์(Polymer)
 • เซรามิกส์(Ceramics)
 • อุตสาหกรรมเคมี(Chemical Industry)

ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดภารกิจในการสร้างเสริมความเข้มแข็งและจะทำหน้าที่เป็นปัญญาเพื่อชุมชนนั้น หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องและสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวคือ

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่จะจัดให้มีการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งเนื้อหาที่มีความชัดเจนและสร้างความมั่นใจให้กับนิสิต โดยเมื่อสำเร็จการศึกษานิสิตจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคโลกาภิวัฒน์ อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวนี้ยังมีความต่อเนื่องกับหลักสูตรอื่น ๆ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และทางด้านวิศวกรรม นอกจากนี้สาขาวิชาดังกล่าวยังเป็นสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนทางด้านบุคลากรทั้งในภาคอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา และภาคการศึกษา ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้จะมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างแน่นอน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ได้มีการกำหนดให้นิสิตที่เรียนในชั้นปีที่ 4 (ภาคปลาย) ต้องทำการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบของ การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา หรือการทำโครงงานในส่วนที่เป็นการศึกษาอิสระ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานก่อนการทำงานจริง ทั้งนี้ในส่วนของการทำวิจัยที่อยู่ในรูปแบบของการศึกษาอิสระหรือสหกิจศึกษา จะมุ่งเน้นให้นิสิตเป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมที่มีความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นหรือทรัพยากรที่มีภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด
เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจทางด้านการวิจัย และการนำความรู้สู่ชุมชน จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะอยู่ในรูปแบบของการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้จะส่งเสริมให้มีการบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มาใช้กับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความเข้าใจในการประยุกต์ผลการเรียนรู้กับการบริการวิชาการให้กับชุมชนได้ รายละเอียด
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้มีการปรับรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรที่มีรายวิชาที่สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมซึ่งจะมีรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมที่มาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมาจากกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยที่ผลงานหรือนวัตกรรมจะต้องตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของชุมชน
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการจัดสรรรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาสำหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้เรียนจะได้รับผลการเรียนรู้จากรายวิชาในหมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต หมวดรายวิชาเฉพาะ จำนวน 86 หน่วยกิต และหมวดรายวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งสิ้นตลอดหลักสูตร 122 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

 หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุเป็นหลักสูตรที่อาศัยการประยุกต์ และบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของประเทศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำเศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

 1. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและก่อให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป
 2. มีทักษะทางด้านการวิจัย และสามารถนำความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยพัฒนา และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้
 3. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อสังคม มีทักษะด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ และการเป็นผู้รู้รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักอุตสาหกรรมเคมีและนักวัสดุศาสตร์ ในอุตสาหกรรมภาคการผลิต ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การออกแบบงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการประเมินราคาและการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
 2. นักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อตรวจวิเคราะห์และทดสอบสมรรถนะของวัสดุ และวิจัยหาวัสดุขั้นสูงที่ใช้ในงานเฉพาะทาง เช่น วัสดุทางการแพทย์ วัสดุในงานอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานตามศูนย์วิจัยแห่งชาติ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยี (NRCT) เป็นต้น
 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality control and quality assurance) เพื่อคัดเลือกและควบคุมการผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and development) ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงต่อความต้องการของตลาด
 4. เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเครื่องมือวิเคราะห์ หรือตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ประกอบการ งานเช่น โรงผลิตเซรามิกส์ โรงงาน-แปรรูปวัสดุ เป็นต้น
 5. บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ
 6. ศึกษาต่อในระดับสูงทางด้านเคมีอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • มีความสนใจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเคมีและวัสดุศาสตร์
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 • ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบการรับเข้าของมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ผ่านการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)

Materials core value

“M=Modern”  “A=Activist”   “T=Teamwork”
“E=Efficiency”  “R=Responsibility”   “I=Innovation”
“A=Acuity”  “L=Logicality”   “S=Synergy”

ติดต่อเรา & Address

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรสาร 054-466664
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1787

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมและภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บ่อดินท่าจำปี จังหวัดพะเยา และหน่วยงานอื่นๆในท้องถิ่น

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความกรุณาอำนวยความสะดวกและให้ความอนุเคราห์ รวมทั้งทรัพยากรในด้านการศึกษาและการทำวิจัยด้วยดีตลอดมา...